മേപ്പറ്റ മല ട്രെക്കിങ്ങ്

കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു മല , ചാലിയാർ പുഴയും കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടും ഒരുമിച്ചു കാണാവുന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള മലയിലേക്ക് ഫാമിലിയായി നടത്തിയ ട്രെക്കിങ്ങ് വീഡിയോ #meppattamala location : Parappur cheriyaparamba , Cheekode panchayath .Malappuram Kerala Hiking difficulty : easy level. best for family What to see here : Beautiful Chaliyar river view , long airport view , amazing hill view .

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Optimized with PageSpeed Ninja