മേപ്പറ്റ മല ട്രെക്കിങ്ങ്

കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു മല , ചാലിയാർ പുഴയും കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടും ഒരുമിച്ചു കാണാവുന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള മലയിലേക്ക് ഫാമിലിയായി നടത്തിയ ട്രെക്കിങ്ങ് വീഡിയോ

#meppattamala
location : Parappur cheriyaparamba , Cheekode panchayath .Malappuram Kerala
Hiking difficulty : easy level. best for family
What to see here : Beautiful Chaliyar river view , long airport view , amazing hill view .

Posts created 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Optimized with PageSpeed Ninja